Dorośli uczą się na kursach i nie tylko

Obecnie nie tylko dzieci i młodzież się kształcą. Osoby dorosłe również podnoszą własne kwalifikacje.
Edukacja osób dorosłych przebiega w różnych formach:

edukacja formalna, czyli szkolna (szkoły zawodowe, średnie, wyższe, wieczorowe i zaoczne);

edukacja kursowa – kursy liczące od 30 do 600 godzin. Kursy mogą być stacjonarne, wieczorowe, zaoczne, w godzinach pracy lub po godzinach pracy;

edukacja pozakursowa – krótkie szkolenia (jedno- i dwudniowe, czasem dłuższe, pozwalające uzyskać dodatkowe kwalifikacje). Szkolenia organizowane są także w weekendy;

edukacja podczas studiów wyższych wieczorowych lub zaocznych w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych oraz na studiach podyplomowych (rocznych lub liczących 3-4 semestry);
seminaria, konferencje, warsztaty – podczas takich wydarzeń dorośli również pozyskują wiedzę zawodową i poszerzają horyzonty.

Edukacja osób dorosłych jest często finansowana przez pracodawców, czasami przez pracowników, czasami również w sposób mieszany, na przykład połowę kosztów pokrywa pracownik, a połowę pracodawca.
Dorośli edukowani są na różne sposoby: metodami opowiadania, wykładową, gawędziarską, pogadanek, dyskusji, ćwiczeń. Słuchacze uczestniczą także w obserwacjach, pokazach, inscenizacji, pracy z książkę, laboratoryjną, eksperymentu. Coraz częściej metody są interaktywne, na przykład z wykorzystaniem projektorów, prezentacji multimedialnych, ćwiczeń realizowanych poprzez komunikatory takie, jak na przykład Skype. Takie metody angażują słuchacza, wymagają od niego sporej koncentracji oraz uwagi.

16

Osoby dorosłe kształcą się w placówkach publicznych i niepublicznych (te ostatnie nazywane są najczęściej prywatnymi). Publiczne są zazwyczaj nieodpłatne, podczas gdy nauka pobierana w szkołach prywatnych jest dość kosztownym działaniem. Warto jednak znaleźć fundusze na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ponieważ dzisiaj niejako skazani jesteśmy na uczenie się przez całe życie. Chcemy mieć lepszą, czyli lepiej płatną pracę, dodatkowe dochody. A to jest możliwe tylko wtedy, gdy nasze kwalifikacje są coraz lepsze, wyższe i dające szansę rozwoju zawodowego oraz osobistego.