Każda osoba kierująca grupami pracowniczymi (np. oddziałem, wydziałem, brygadą), jest obowiązana prowadzić swoje działania zgodnie z przepisami pra­wa pracy.

Kadra kierownicza, w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, poza zapisaniem się na szkolenia BHP powinna swoje działania kierować zarówno do pracownika, aby jego praca była efektywna, jak i też do pracodawcy, w celu zapewnienia możliwości wyko­nywania pracy w odpowiednich warunkach.

Zgodnie z art. 212. KP osoba kierująca pracownikami ma wiele obowiązków m.in. jest obowiązana:

  • organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,
  • dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
  • egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Wyżej wymieniona osoba jest zobowiązana, z racji pełnionych funkcji, do szczególnej staranności przy organizacji pracy podległych pracowników w sposób zapewniający możliwie pełne bezpieczeństwo. Naruszenie przez pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym przepisów (zasad) BHP, zwłaszcza w sposób prowadzący do zagrożenia życia lub zdrowia pracowników, jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie przez pracodawcę umowy na czas nieokreślony.

Dlatego też, ważne jest, aby każda osoba kierująca pracownikami przeszła okresowe szkolenia BHP. Na tych kursach przedstawione będą kadrze kierowniczej ważne dla pracowników i pracodawców informacje pozwalające na poprawę warunków pracy, a co się z tym wiąże- lepszą ochronę ich zdrowia i życia.